„Čłowjek a biosfera“ (MAB)

Biosferowy rezerwat „Hornjołužiska hola a haty“ słuša k cyłoswětowej swójbje UNESCO-biosferowych rezerwatow. W lěće 1996 bu připóznaty. UNESCO je podorganizacija Zjednoćenych narodow (UNO) za kubłanje, wědomosć a kulturu. Předpokład za tute připóznaće je spjelnjenje „Kriterijow za připóznaće a pruwowanje UNESCO-biosferowych rezerwatow w Němskej“. BRHHH spjelnjuje tute kriterije, kotrež buchu dnja 18. decembra 1997 do postajenjow Sakskeho statneho ministerstwa za přirodu a wuwiće kraja a z tym do sakskich zakonjow zapřijate.

W němskich kriterijach UNESCO su mjezynarodne naroki na biosferowe rezerwaty po narodnych wosebitosćach w Němskej precizowane. Kriterije kaž na př. najmjeńša wulkosć, conowanje, ale tež funkcionalne naroki na př. na zarjadowanje škitaneje krajiny, prašenja zdźerženja biodiversity abo zjawnostneho dźěła su dokładnišo wujasnjene. Wšitke tute kriterije so dyrbja zwoprawdźić, zo by žiwjenje w tutych wosebitych škitanych krajinach za wobydlerjow žiwjenja hódne było a wostało. Přetož to je wosebitosć biosferowych rezerwatow, zo maja ideju runoprawneje jednoty mjez žiwjenjom a hospodarjenjom ludźi a dołhodobnym wobchowanjom přirody jako zakład wšeho žiwjenja wuwić a spěchować.

Kóžde 10 lět dyrbja so biosferowe rezerwaty wot komisije UNESCO přepytować dać, zo bychu dopokazali, kak su zjednoćenje so měnjacych narokow čłowjeka a přirody zmištrowali.

W lěće 2006 bu naš biosferowy rezerwat prěni króć ewaluowany. Mjezynarodny Advisory Comitee zwěsći w swojim hódnoćenju za Swobodny stat Sakska 22. awgusta 2007, „zo móhł tutón biosferowy rezerwat jako přikład w swětowej syći biosferowych rezerwatow słužić!“

 

  • Deutsch
  • English
  • serbšćina